Home   Bestellen   Betalen   Verzendkosten   Voorbeelden panelen in interieur   Veel gestelde vragen   In de media   Contactgegevens   Verhuur   Projecten - Bedrijven
Nederlands 
Zoek:   
Email: 
Producten

 Bloemen Paneel
 Meisjes Paneel
 Patchwork Paneel
 Modern Paneel
 Jongens Paneel
 Barok Paneel
 Retro Paneel
 Divers/thema Paneel
 Patchwork behang
 Paneel op maat
 Behangen bij u thuis
Winkelwagen
Aantal Product
Extra


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Indien u diensten bestelt en verstuurt via de website van de Behangster gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier staan beschreven.

A.        Het bedrijf
De Behangster
Ilona Voets
Vorsenpoel 103        
5283 ZJ Boxtel                
06-405 82965                        
www.debehangster.nl
info@debehangster.nl                                                           
banknummer 108694445
KvK nummer 17228149
BTW nummer NL148566571B01

B.        Privacyreglement
Alle door de klant ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ter uitvoering van uw bestellingen. Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van de Behangster. Wanneer u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@debehangster.nl.
Gegevens zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

1. Algemene verkoopvoorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij de Behangster. Deze voorwaarden zijn via de site www.debehangster.nl  en www.behangpanelen.nl  te raadplegen of schriftelijk op te vragen.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene voorwaarden accepteert.
1.3. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van de Behangster zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
2.2. Prijzen kunnen te allen tijde worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.
2.3. De prijzen die vermeld staan op de website zijn de enige goede prijzen.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door de Behangster.
2.3. De behangster is gerechtigd om bestellingen te weigeren.
2.4 Van pogingen tot frauduleuze bestellingen en/of andere vormen van fraude wordt aangifte gedaan.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
3.2. De prijzen worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.
3.3. Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd door vooruitbetaling op bankrekeningnummer 108694445 tnv de Behangster te Boxtel.
3.4. Indien de betaling wordt herroepen, bent u de Behangster het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25, -. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.5. Indien uw betaling in gebreke blijft, is de Behangster gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.
3.6. Indien de prijzen stijgen gedurende de uitvoering en de bestelling, dan heeft u recht op de prijs die bekend was wanneer u uw bestelling heeft geplaatst bij de Behangster.

Artikel 4. Levering
4.1. Bestellingen worden uitbesteed aan TNT Post of persoonlijk bij u bezorgd en zijn verzekerd voor schade ontstaan tijdens het transport.
4.2. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van TNT Post van toepassing.
4.3. De bestellingen worden uitgevoerd na betaling met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
4.4. Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, hemelvaartsdag en Pinksteren.
4.3. De Behangster is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
4.5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.
4.6. Levering geschiedt naar de bij de bestelling door u opgegeven adres of adressen. De Behangster is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De eigendom van de producten gaat op u over wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
5.2. Het risico van de producten gaat op u over op het moment van aflevering.

Artikel 6. Auteursrechtelijke, intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. Alle auteursrechtelijke, intellectuele en industriële rechten zijn eigendom van de Behangster en eventuele leveranciers en dienen door u te worden gerespecteerd.
6.2. De Behangster maakt gebruik van beelden van derden en draagt hierover rechten af aan de betrokkenen. De Behangster garandeert niet dat alle gebruikte beelden geen inbreuk geeft op eigendomsrechten van derden.
6.3. Indien u van mening bent dat eigendomsrechten worden aangetast, kunt u dit schriftelijk melden aan De Behangster, Kleine Beemd 81, 5283 LR , Boxtel.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie
8.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen u en de Behangster en derden voor zover betrekking hebbend op uw relatie met de Behangster, is de Behangster niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft de Behangster het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat de Behangster verplicht is tot enige schadevergoeding.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan de Behangster kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

Artikel 10. Retourzending
10.1. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

Artikel 11. Geschillen en klachtafhandeling
11.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst door de Behangster, dienen direct te worden gemeld bij de Behangster. Koper dient de klacht schriftelijk of per e-mail te melden bij de Behangster gebruikmakend van de volgende contactgegevens: Kleine Beemd 81, 5283 LR te Boxtel, info@debehangster.nl
11.3 De Behangster zal de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Indien deze termijn niet haalbaar is voor de Behangster zal zij de Koper daarvan op de hoogte stellen.       

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De behangster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat ten gevolg van de gekozen bevestigingsconstructie.

Artikel 13. Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van de Behangster. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van wat hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de behangster. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan de Behangster.


Tot Slot
Heeft u vragen en of opmerkingen of heeft u problemen met het plaatsen van uw bestelling neem contact met ons op. "Bent u ontevreden? Vertel het ons!
Bent u tevreden? Vertel het een ander!"

Bestellen Betalen Verzendkosten Voorbeelden panelen in interieur Veel gestelde vragen In de media Algemene voorwaarden Contactgegevens Verhuur Projecten - Bedrijven